പുസ്തക പ്രകാശനം 'ജീവിതാക്ഷരങ്ങൾ - ഒ. അബ്ദുൾറഹ്മാൻ' തോമസ് ജേക്കബ് സംസാരിക്കുന്നു കെ.പി. കേശവമേനോന്‍ ഹാള്‍, കോഴിക്കോട്

Leave a Comment


Disqus comments here..........