ഐ പി ച്ചിന്റെ നവീകരിച്ച വെബ്‌സൈറ്റ് സമർപ്പണവും ഡിജിറ്റൽ പ്രോജെക്ട് ഉത്ഘാടനവും

ഐ പി ച്ചിന്റെ നവീകരിച്ച വെബ്‌സൈറ്റ് സമർപ്പണവും ഡിജിറ്റൽ പ്രോജെക്ട് ഉത്ഘാടനവും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി കേരള അമീര്‍ എം.ഐ. അബ്ദുല്‍ അസീസ് നിർവഹിക്കുന്നു.

Leave a Comment


Disqus comments here..........