ഐ പി ച്ച് ശരീഅത്ത് പുസ്‌തക കിറ്റ് വിതരണ ഉത്ഘാടനം

ഐ പി ച്ച് ശരീഅത്ത് പുസ്‌തക കിറ്റ് വിതരണ ഉത്ഘാടനം ഐ പി ച്ച് ഡയരക്ടർ ശൈഖ്മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് എം എസ് എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എൻജിനീയർ മമ്മദ്കോയക്കു നൽകി നിർവഹിക്കുന്നു.

Leave a Comment


Disqus comments here..........